Garanti

Garanti

Fispars Oy ger 24 månaders garanti på badtunnor och bastutunnor som används för privat bruk. Badtunnor och bastutunnor som används av företag eller som hyrs ut ges en garanti på 6 månader. Garantin täcker material- och tillverkningsfel. Garantin gäller när produkten har använts enligt anvisningar och instruktioner. Eventuella fel som uppstår under garantiperioden kompenserar Fispars Oy kunden genom att leverera del eller delar kostnadsfritt. Innan kompenseringsbeslut fattas, säkerställer Fispars Oy att felet, skadan eller skadorna är en del av garantin. Kunden är skyldig att tillhandahålla Fispars Oy all nödvändig information för att Fispars Oy kan fastställa att felet, skadan eller skadorna är täckt av garantin. Vid oklara fall och på begäran av Fispars Oy är kunden skyldig att skicka den skadade delen eller delarna till Fispars Oy för inspektion innan Fispars Oy fattar beslut om kompensering.

Skador och fel som inte omfattas av garantin

Garantin täcker inte några skador som orsakats av oaktsam användning, felaktig installation eller produktändring. Kunden måste agera så att eventuella skador kan undvikas och förhindra förvärring av befintlig skada. I garantin ingår inga fel som är typiska för trämaterial. Dessa fel inkluderar sprickbildningar i trä, blekning, läckage på grund av gistning och andra fel som kunden kan undvika genom att underhålla eller serva produkten. Garantin täcker under inga omständigheter smältning av kaminen eller skador som orsakas av frysning av kaminen. Tänd inte kaminen utan vatten eller försök att smälta den frusna kaminen genom att tända den! Frysning av badtunnan och av det resultera i skada omfattas inte av garantin. Töm alltid badtunnan när det finns en risk för frysning. Skador på grund av kemikalier omfattas inte av garantin.

Eventuella färgförändringar av glasfibern på grund av vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper omfattas inte av garantin.

Kemikalier som köparen använt och som ger eventuella färgförändringar i glasfibern omfattas inte av garantin.

För garantiärenden kontakta oss på försäljningen eller via e-post, info@fispars.se

Avkopplande badstunder önskar

Fispars Oy