Värmebehandlat trä är den bästa lösningen att tillverka bastutunnor och badtunnor. Thermowood SWE-FIN-ENG

Värmebehandlat trä är den bästa lösningen att tillverka bastutunnor och badtunnor. Thermowood SWE-FIN-ENG

Värmebehandlat trä är ett av de bästa materialen för tillverkning av bastutunnor och badtunnor samt för konstruktion, dekoration, inredning och rum med hög luftfuktighet. Detta beror på de utmärkta prestanda och dekorativa egenskaper.

För att göra det långvarigt, material som används vid tillverkning av bastutunnor och badtunnor behöver ha hög fuktmotstånd och vara mindre benägna att förfallna. Det är varför det bästa alternativet är värmebehandlat trä.

Teknologi vid produktion av värmebehandling av trä

För att producera Thermowood bör du behandla vanligt trä i en luftlös miljö med höga temperaturer. Tillverkningstekniken i värmebehandling skiljer sig från konventionell träbearbetning. Det är en värmebehandling av trä vid 185-205 ° C så att materialet förvärvar unika egenskaper och blir nästan evigt. Till skillnad från vanlig bastu, det värmebehandlade träet absorberar inte fukt och ruttnar inte, spricker inte, samt över tiden finns det inga sprickor mellan brädorna. Detta trä är geometriskt stabilt, har en uttalad textur och har antiseptiska egenskaper. pic thermowood

Saken är att under bearbetningen förändras träets cellulära struktur. Det blir så torrt som om det har torkat i flera hundra år. Hartset förångas fullständigt av trä och det förvärvar en djup, mörk färg, dess värmeledningsförmåga minskar, styrkan ökar och vattenabsorptionen minskar avsevärt (3-5 gånger jämfört med vanligt trä). Som ett resultat är , bastutunnor tillverkade av värmebehandlat trä mera stabila med förändringstemperaturen och fuktigheten och behåller deras geometri.

Thermowood – bästa lösningen att tillverka bastutunnor

Trä och delarna som tillsammans gör en bastutunna bestämmer dess hållbarhet och användarvänlighet . Bänkar gjorda av vanligt trä blir mycket hetare än bänkar gjorda av värmebehandlat trä. Ibland att sitta eller ligga på dem känner man sig obekväm även efter att ha täckt bänken med ett lakan eller en handduk. Till skillnad från konventionellt trä värms värmebehandlat trä upp mycket mindre. Även när värmen sätts till maxgränsen, har detta material en behaglig temperatur för människor, eliminerar risken för bränning och ökar därför säkerheten att stanna i ång/basturummet .

Bastutunna interör design: obegränsade möjligheter med värmebehandlat trä

Färgen och texturen av värmebehandlat trä beror på träslaget och bearbetningstemperaturen. Trä av alla arter som är värmebehandlade kan ha minst 2 nyanser och 2 typer av textur. Det erbjuder obegränsade möjligheter till din fantasi i bastunens interiördesign.

Generellt kan färgskalan av olika färger uppnå en aldrig tidigare skådad effekt. Dessutom, heat-treated wood, olikt konventionellt trä, ändrar inte färg och textur under förhållanden som hög temperatur och fuktighet.

Sittande på bänkarna av absolut slät värmebehandlat trä känns så trevligt. Även med en tydlig textur, liksom likformiga, livfulla nyanser kan detta material tjäna som en riktig inredning av insidan.

Fördelar att använda bastutunna i värmebehandlat trä

pic The-Advantages-of-Using-a-Thermowood-Sauna

  • Miljövänlig och avger inte skadliga ämnen i atmosfären.
  • Hög slitstyrka och hållbarhet.
  • Det är inte föremål för ruttning. Det utvecklar inte mögel.
  • Thermowood bastutunna kommer inte att deformeras på grund av extremtemperatur och påverkas av fukt.
  • Den har höga värmeisoleringsegenskaper.
  • Olika färger och nyanser.
  • Säker att använda.

Nackdelen är den höga kostnaden (jämfört med det konventionella träet) på grund av de tekniska svårigheter som ställs inför produktionen av värmebehandlat trä.

FIN

Lämpöpuuta pidetään yhtenä parhaista materiaaleista saunojen ja kylpytynnyreiden rakennukseen. Kiitos mahtavan suorituskyvyn ja koristeellisten ominaisuuksiensa, lämpöpuu soveltuu myös rakennus-, koristelu- ja sisustuskäyttöön sekä korkeiden kosteustasojen huoneisiin.

Maksimaalisen käyttöiän takaamiseksi saunojen ja kylpytynnyreiden valmistuksessa käytettyjen materiaalien tulee olla lahonkestäviä ja kosteuselämiseltään alhaisempia. Ei siis ihme, että juuri lämpökäsitelty puu on kaikkein paras vaihtoehto saunoihin ja kylpytynnyreihin.

Lämpöpuun tuotantoteknologia
Lämpöpuu valmistetaan käsittelemällä tavallista puuta ilmattomassa korkean lämpötilan ympäristössä. Lämpöpuun tuotantoteknologia poikkeaa perinteisestä puunjalostuksesta. Puun lämpökäsittely suoritetaan 185-205°C siten, että materiaali saavuttaa ainutlaatuiset ominaisuudet ja muuttuu käytännössä ikuiseksi. Toisin kuin tavallinen puu, lämpökäsitellystä puusta valmistettu sauna ei ime itseensä kosteutta, lahoa tai aiheuta lautojen välille ajan myötä halkeamia. Lämpöpuu onkin geometrisesti stabiili, rakenteeltaan voimakas ja sisältää antiseptisiä ominaisuuksia.

Käsittelyn aikana puun solurakenne muuttuu. Puusta tulee yhtä kuivaa, kuin useita satoja vuosia kuivuneesta puusta. Puun hartsi haihtuu ja sen väri syvenee ja tummenee. Lämmönjohtavuus heikkenee, lujuus kasvaa ja veden imeytyvyys vähenee huomattavasti (3-5 kertaisesti tavalliseen puuhun verrattuna). Lisäksi materiaali heikkenee ja kiristyy dramaattisesti. Lämpöpuusta valmistetut saunat kestävätkin paremmin vaihtuvia lämpötiloja ja kosteutta sekä säilyttävät upeasti geometriansa.

Lämpöpuu – paras ratkaisu saunojen rakentamiseen
Saunan kestävyys ja käyttömukavuus määrittyvät pitkälti puun ja saunan eri elementtien mukaan. Tavallisesta puusta valmistetut lauteet lämpenevät lämpöpuusta valmistettuja lauteita rajummin. Joskus lauteilla istuminen ja makaaminen voikin tuntua epämiellyttävältä jopa laudeliinan tai pyyhkeen läpi. Toisin kuin tavallinen puu, lämpöpuu lämpenee huomattavasti vähemmän. Lämpöpuu tarjoaa ihmiskeholle mukavan lämpötilan jopa maksimilämmössä eliminoiden paloriskiä ja täten lisäten saunan turvallisuutta.

Saunan sisustussuunnittelu: lämpöpuun loputtomat mahdollisuudet
Lämpöpuun väri ja tekstuuri riippuvat valitusta puulajikkeesta ja käsittelylämpötilasta. Mikä tahansa lämpökäsitelty puulaji tarjoaa vähintään 2 sävyä ja 2 erilaista tekstuurityyppiä. Tämä jos mikä tarjoaa loputtomat mahdollisuudet fantastisten saunojen sisustussuunnitteluun.

Esimerkiksi eri värisillä saunalaudoilla voidaan luoda ennennäkemättömiä kokonaisuuksia. Toisin kuin tavallinen puu, lämpökäsitelty puu ei vaihda väriä tai tekstuuria korkeissa lämpötiloissa tai kosteissa olosuhteissa.

Lämpöpuusta valmistetuilla lauteilla istuminen tuntuu kerrassaan hienolta. Tekstuurin selkeät piirrokset yhdessä elinvoimaisten sävyjen kanssa toimivat mainiona sisustuselementtinä.

Lämpöpuusta rakennetun saunan edut
Ympäristöystävällinen, ei päästä haitallisia aineita ilmakehään.
Korkea kulutuskestävyys.
Ei mätäne tai muodosta hometta.
Ei äärimmäisten lämpötilojen tai kosteuden aiheuttamia epämuodostumia.
Korkeat lämmöneristysominaisuudet.
Useita eri värejä ja sävyjä.
Turvallinen käyttää.
Lämpöpuun huono puoli on sen korkeissa kustannuksissa (verrattuna perinteiseen puuhun). Koska lämpöpuun tuotantoprosessi sisältää teknisesti haastavia osa-alueita, puun hinta on luonnollisestikin tavallista puuta korkeampi.

ENG

Thermal wood is one of the best materials for the manufacturing of saunas and hot tubs, as well as for construction, decoration, interior design, and rooms with high humidity. This is due to the excellent performance and decorative properties.

To make it long lasting, the materials used in the manufacturing of saunas and wooden hot tubs must have high moisture resistance and be less prone to decay. That is why the best option is heat-treated wood.

Thermowood Production Technology
To produce Thermowood you should treat the ordinary woods in an airless environment with high temperatures. Manufacturing technology of thermowood differs from conventional woodworking. It is a thermal treatment of wood at 185-205°C so that the material acquires unique properties and becomes almost eternal. Unlike usual, the sauna from the heat-treated wood does not absorb moisture and does not rot, does not crack. And over time, there are no cracks between the boards. This wood is geometrically stable, has a pronounced texture, and has antiseptic properties.

The thing is that during the processing the cellular structure of the wood changes. It becomes as dry as if it has been drying for several hundred years. Resin completely evaporates from wood, and it acquires a deep, dark color, its thermal conductivity decreases, strength increases, and water absorption significantly decreases (by 3–5 times as compared to ordinary wood).Besides, the material is weakened dramatically and strained. As a result, thermowood saunas remain more stable with the changing temperature and humidity and retain their geometry.

Thermowood – the best solution for manufacturing saunas
Wood and the elements that make up the sauna determine its durability and comfort of use. The shelves made of ordinary wood heat up much harshly than thermowood. Sometimes, sitting and lying on them feels uncomfortable even after covering it with a sheet or towel. Unlike conventional wood, thermowood heats up much less. Even when the heat set to the max limit, this material has a comfortable temperature for human, eliminates the risk of burning, and, therefore, increases the safety of staying in the steam room.

Sauna Interior Design: unlimited possibilities of thermowood
The color and texture of the thermowood depend on the type of wood and the processing temperature. Wood of any species that is heat-treated can have at least 2 shades and 2 types of texture. It offers unlimited possibilities for your fantasy in the interior design of the sauna.

In general, alternating bars of different colors can achieve an unprecedented effect. Moreover, heat-treated wood, unlike conventional wood, does not change color and texture during operation in conditions like high temperature and humidity.

Sitting on the shelves of absolutely smooth heat-treated wood feels so nice. Also, with a clear drawing of the texture, as well as uniform, vibrant shades, this material can serve as a real decoration of the interior.

The Advantages of Using a Thermowood Sauna
Eco-friendly and does not emit harmful substances into the atmosphere.
A high wear resistance and durability.
It is not subject to rotting. It does not form any mold.
Thermowood Sauna will not deform due to extremes temperature and under the influence of moisture.
It has high thermal insulation properties.
Various colors and shades.
Safe to use.
The disadvantage is the high cost (compared to the conventional wood) due to the technological difficulties faced in the production of thermowood.

Share this post